Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

.


Inför starten av samtliga projekt upprättar vi en projektspecifik KMA-pärm (Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö) som innehåller kvalitets- och miljöplan, arbetsmiljöplan, riskanalys, ordnings- och skyddsregler och egenkontroller med mer. Detta ger oss kontroll på produktionen, vilket effektiviserar arbetet och minimerar fel.

Kvalitet

Kvalitetsarbete handlar om att göra rätt saker ”på rätt sätt” och i ”rätt tid”. Total Fasad Stockholm AB skall utföra entreprenader där våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar entreprenader med kvalitén i centrum av vårt byggande genom:

 • Planering före byggstart samt under byggandet så att vi levererar ett utförande som motsvarar det beställda.
 • Dokumenterande under utförandetiden samt avlämnande av relationshandlingar som anger utförande, använt material samt leverantörer.
 • Att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén och miljötänkandet kan förbättras.
 • Åtgärdandet av eventuella anmärkningar utan dröjsmål.
 • Ett gott uppträdande samt en städad arbetsplats.
Miljö

Total Fasad Stockholm AB skall arbeta efter en miljöpolicy där vi långsiktigt ställer miljötänkandet i centrum av byggandet på arbetsplatser, lager och kontor med:

 • Källsortering av restprodukter.
 • Planering av vårt arbete för att minimera materialspill, transporter mm.
 • Projektera med utgångspunkt att använda material som inte stör naturens kretslopp.
 • Utförande av entreprenader samt användning av material som främjar och förenklar framtida renoveringar.
 • Avlämnande av relationshandlingar med deklaration av använt material.
 • Påverkan av hela byggprocessen där vi långsiktigt föreslår material och utförande som påverkar utförarens och nyttjarens välmående.
 • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande.
Arbetsmiljö

Total Fasad Stockholm skall tillsammans med medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö genom:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Alla anställda känner trygghet och visar respekt mot varandra
 • Alla har rätt utrustning för att kunna utföra sitt arbete
 • Arbetsplatserna hålls rena och snygga
 • Se till att alla trivs och är rätt utbildade
ID06

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt för att eliminera svartarbete samt ekonomisk brottslighet men även för att kunna stärka upp den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:
Uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.

.