Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Total Fasad’s verksamhetsledningssystem

BKMA

Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

Total Fasad innehar BKMA, vilket har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssystem BF9K och Povel. Läs mer här >

Med certifiering enligt BKMA blir det lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. Genom certifieringen underlättas introduktionen av nya medarbetare i företaget och arbetssättet blir enhetligt.

Kvalitet

Total Fasad Stockholm AB skall utföra entreprenader där våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar entreprenader med kvalitén i centrum genom planering före byggstart samt under byggandet så att vi levererar ett utförande som motsvarar det beställda samt att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén kan förbättras.

Kvalitetsarbetet ska vara en del i det dagliga förbättringsarbetet och uppföljning ska ske löpande efter varje projekt.

Miljö

Total Fasad Stockholm AB skall arbeta efter en miljöpolicy där vi långsiktigt ställer miljötänkandet i centrum av byggandet både på kontor och arbetsplatser genom att projektera med utgångspunkt att använda material som inte stör naturens kretslopp samt genom användning av material som främjar och förenklar framtida renoveringar.

Miljötänkandet ska vara en del i det årliga förbättringsarbetet och uppföljning ska ske för att säkerställa att lagar och krav efterlevs.

Arbetsmiljö

Total Fasad Stockholm AB skall arbeta efter en arbetsmiljöpolicy där vi ställer säkerheten i centrum för samtliga anställda genom att se till att alla har rätt utbildning och rätt utrustning för att kunna utföra sitt arbete.

Verksamheten ska planeras och bedrivas på ett sätt som främjar en god och säker fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i enlighet med ställda krav och lagar samt att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Alla på företaget arbetar för att identifiera eventuella risker och faror på arbetsplatsen, detta för att ständigt göra förbättringar som minimerar riskerna.

Tillsammans har vi ansvar för att påverka och delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en bra arbetsmiljö och god trivsel i vår verksamhet. KMA ansvarig med projektledarna håller sig ständigt uppdaterade med de lagar som påverkar företagets verksamhet.

08-30 10 25